Hästägarmiddagar

Vid styrelsemöte 12/4 2016 beslutade styrelsen att förändra  hästägarmiddagarna. Från ovanstående datum gäller följande:

Värdebevis kommer bara att ges 2 gånger per år och medlem. Summan kommer att vara 700:- på värdebevisen.

Nytt branschavtal och checklista

Nytt branschavtal och checklista.
Använd checklistan när ni sätter häst i träning hos proffstränare.
Det ska vara enkelt att äga travhäst och det går att undvika bråk genom att använda checklistan
http://www.travhastagare.se/main.php?menuId=104&articleId=264&noReturnLink=1

Horisont 2017 ST:s nya framtidsmål har klubbats. Läs mer:
http://www.travhastagare.se/main.php?menuId=104&articleId=256&noReturnLink=1

Branschvillkor mellan

Riksförbundet för Sveriges Travhästägare (RST)

och Travtränarnas Riksförbund (TR)

BAKGRUND

RST och TR har upprättat gemensamma branschvillkor vars syfte är att skapa trygghet i relationen mellan kunden (hästägaren representerad av "företrädaren") och leverantören ("tränaren"). Utöver vad som regleras i dessa villkor bör tränaren och företrädaren diskutera önskemål och synpunkter på bland annat matchning, skötsel, veterinärkontroller och information om hästens status. Som underlag kan "Checklista för tränare och hästägare" användas (finns för nedladdning på www.travsport.se/blanketter).

1. AVGIFTER, TRÄNING OCH TÄVLING

För en överenskommen träningsavgift (dagavgift) ansvarar tränaren för att hästen får den vård och träning som erfordras för att bästa tävlingsresultat ska kunna uppnås. Tränaren erhåller provision på av hästen insprungna prispengar. Om särskild överenskommelse inte träffats avseende provision gäller tio procent (10 %). Om tränaren anlitar annan körsven, som tränaren betalar för, äger tränaren rätt att vidarefakturera detta belopp till hästägaren. Tränaren ska, i samband med att han/hon får en häst i träning, informera hästägaren om vilken träningsavgift som tas ut, vad som ingår i denna avgift samt vad som kan komma att tillkomma.

Vid starttillfällen ska resekostnader, traktamenten etc. fördelas på det antal hästar kostnaden avser. Kostnaden ska på begäran kunna verifieras och specificeras. Tränaren fakturerar sina träningsavgifter och övriga kostnader månadsvis i efterskott. Kostnaderna ska specificeras. Betalningsvillkoren är netto tre veckor efter fakturans avsändande. För TDS-anslutna tränare är förfallodag den sista i varje månad.

2. OM HÄSTEN BLIR SKADAD

Om hästen skadas åligger det tränaren att omedelbart vidtaga åtgärder för skadans behandling. Företrädaren ska snarast, senast nästkommande vardag, underrättas om skadan innebär mer än två veckors tränings- eller tävlingsuppehåll. Om skadans behandling innebär betydande (mer än 10 % av basbeloppet) kostnader ska hästägarens medgivande för behandling inhämtas.

Vid allvarligare akuta skador har tränaren ur djurskyddssynpunkt, i samråd med veterinär, bemyndigande att vidta erforderliga åtgärder.

Det åligger tränaren att till av Svensk Travsport ("ST") anlitat försäkringsbolag anmäla sådan skada som kan tänkas täckas av ST-försäkringar.

Om sjukdomen eller skadan innebär att det i mer än 14 dagar krävs mindre resurser till träning eller skötsel av hästen har företrädaren under denna tid rätt till en lägre träningsavgift (s.k. konvalescensavgift).

3. UPPSÄGNING

Avtalet gäller tills vidare med en uppsägning av 14 dagar om särskild överenskommelse inte träffats. Branschvillkoren gäller under hela uppsägningstiden. Företrädaren äger trots förekommande av uppsägningstid rätt att avhämta hästen när han/hon så önskar, men ska vid avhämtandet göra sig skuldfri gentemot tränaren (tränaren innehar retentionsrätt, dvs. rätt att behålla hästen till dess full betalning erlagts). Föreligger tvist om kvarvarande belopp avgör skiljenämnden (enl. p. 5) hur mycket som ska betalas.

Om företrädaren ej i rätt tid erlagt likvid för träningsavgift och/eller utlägg för hästen, eller om tränaren ej uppfyllt vad som anges i detta avtal, kan andra parten uppsäga avtalet med omedelbar verkan. Likaså kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan om hästen på grund av skada eller sjukdom inte kan tränas fullt ut under minst en månad (med träning menas att bibehålla eller förbättra hästens prestationsförmåga). Om någon av parterna önskar ska i sådant fall sjukdomen eller skadan styrkas av veterinär.

Om tränaren, på grund av utebliven betalning, säger upp avtalet med omedelbar verkan, är hästägaren skyldig att omgående hämta hästen och reglera ekonomiska mellanhavanden. Fram till dess hästen hämtas åligger det tränaren och företrädaren att följa detta avtal.

4. PANTRÄTT

Tränaren har panträtt i hästen och kan enligt lag (1985:982) sälja hästen på offentlig auktion utan dom eller utmätning.

5. TVIST

Tvist om detta avtal, dess tillkomst, tolkning eller tillämpning får icke hänskjutas till domstol utan ska avgöras av en skiljenämnd bestående av en representant vardera från RST, TR och ST. Kostnaden för varje enskilt skiljeförfarande är 50 % av basbeloppet exkl. moms. Skiljenämnden avgör i varje enskilt ärende fördelningen av kostnaden mellan parterna. Kostnaden faktureras via ST:s avräkningssystem.

Med nedanstående namnteckningar godkänner hästägare och tränare branschvillkoren.

Företrädare för Ägare

Namnteckning företrädaren

Ort och datum

Namnförtydligande

Hästägarecaféet

KOM IHÅG ATT FIKA PÅ HÄSTÄGARECAFÉET-

ÖPPET ALLA TÄVLINGSKVÄLLAR MED JÄTTEGOTT FIKA TILL BRA PRIS!