Höstmöte 2015

HÖSTMÖTE ÖREBRO LÄNS TRAVHÄSTÄGAREFÖRENING                   2015-11-26

 

 1. Anders Holmkvist valdes till ordförande för mötet.

 2. Britt-Marie Olsson valdes till sekreterare för mötet.

 3. Röstlängd godkändes. 53 röstberättigade var närvarande och 8 icke röstberättigade.

 4. Fråga om mötet var behörigt utlyst besvarades med ja.

 5. Till justeringsmän och rösträknare valdes Rune Johansson och Elin Dalegård.

 6. Sebastian Hedblom föredrog sin motion om antidoping. Styrelsen har överlämnat motionen till RSTs styrelse och de har överlämnat till Hästvälfärdgruppen. RST kommer att hålla ärendet under bevakning.

 7. Överlämnar skrivelse till RST om gäststallkostnader och dåligt rengjorda gästboxar. Bilaga 1.

 8. Lånet till Örebrotravet, fråga om vi ska säga upp lånet? Mötet fick rösta på tre förslag:

  Alternativ 1: Inte säga upp lånet

  Alternativ 2: Återbetalning av 100.000:-

  Alternativ 3: Återbetalning av 300.000:- (hela lånebeloppet)

  Mötet röstade för alternativ 1.

 9. Styrelsen redovisade en undersökning på föreningens åldersfördelning och medelålder. Medelåldern är 64 år och att arbeta för att få yngre medlemmar i föreningen är en prioriterad fråga. Styrelsen har två ungdomar som adjungerande i styrelsen, styrelsen ska arbeta med fråga om reducerad medlemsavgift för yngre fram till årsmötet 2016.

 10. Anders Holmkvist rapporterade om RSTs styrelsearbete.

 11. Medlemsförslag att styrelsen tar kontakt med Travsällskapet om den nya rakbana som Travsällskapet planerar utefter järnvägen, är det den bästa lösningen för en rakbana ur säkerhetssynpunkt.

  Det finns farhågor om att Skatteverket tänker ändra i momslagstiftningen och detta kommer att drabba framförallt amatörer.

  Medlemsförslag att styrelsen kontaktar Örebrotravet om hemsidans information eller brist på information och att uppdateringen bör bli bättre.

  Mötet avslutades med att Håkan Olsson gjorde intervjuer med tre olika hästägarkategorier. Det var Lennart Näsholm, Dan Hultberg och Bo Öman, ett mycket uppskattat och roligt inslag. Kvällen avslutades med god mat.

   

   

                                

Årsmöte 2015

ÅRSMÖTESPROTOKOLL ÖREBRO LÄNS TRAVHÄSTÄGARFÖRENING 2015 04 14

 

 

         1      Till ordförande för årsmötet valdes Håkan Olsson

         2      Till sekreterare för årsmötet valdes Britt-Marie Olsson

          3a    Justering av röstlängd, 52 röstberättigade medlemmar var

                  närvarande.

          3b    Årsmötet beslutade ändra dagordningen så att paragraf 10 och 11       

                   byter plats.    

          4     Mötet beslutade att årsmötet var i laga ordning utlyst.

5      Till justeringsmän och rösträknare valdes Rune Johansson och      Anders Ärlebäck.

6      Efter föredragning av verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse beslutade mötet godkänna dessa.

7      Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

8      Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att arvoden ska vara oförändrade, 1000:- till ordförande, sekreterare och kassör. 225:- till revisorer.

9      Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter inklusive ordförande.

10    Till ordförande för en tid av ett år valdes Per-Olof Svantesson.

11    Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Håkan Pettersson, Kim Bergling och Cathrine Hultberg. Årsmötet beslutade på valberedningens förslag att i styrelsen för en tid av 2 år ska Tom Fromell och Sofia Adolfsson vara adjungerande, detta i linje med STs riktlinjer om föryngring inom travets olika styrelser.

12    Till revisorer för en tid av ett år valdes Lars-Erik Aulin och Rickard Berglund. Till revisorssuppleant för en tid av ett år valdes Maria Ottosson. En revisorssuppleantplats är vakant.

13    Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes Fred Carlsson, Staffan Ottosson och Magnus Östlund. Årsmötet valde Magnus Östlund som ordförande i valberedningen.

14    Medlemsavgifter för 2016 beslutades vara oförändrade, 225:- för röstberättigad medlem och 100:- för familjemedlem.

15    Från styrelsen fanns inte några hänskjutna frågor.

16    Inga motioner har inkommit.

17    Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag att hästägarborden på läktaren ska prissänkas på grund av färre tävlingsdagar till 1000:- för de stora borden och 400:- för de små.

Information om vårutflykt till Årjäng 12/5,  resa med övernattning till Axevalla stochampionatshelgen och derbyresan till Jägersro.

 

Efter mötet presenterades nye regionchefen Thomas Larsson med Håkan Olsson som moderator. Mötet avslutades med middag.

 

 

………………………………

Håkan Olsson, ordförande

 

 

………………………………

Britt-Marie Olsson, sekreterare

 

Protokollet justerat av:

 

 

 

……………………………….                       ………………………….

Rune Johansson                                            Anders Ärlebäck

v

Årsmöte 2014

ÅRSMÖTESPROTOKOLL ÖREBRO LÄNS TRAVHÄSTÄGARFÖRENING 2014 04 08

 

 

1                                       Till ordförande för årsmötet valdes Magnus Östlund.

2                                       Till sekreterare för årsmötet valdes Britt-Marie Olsson.

3                                       Justering av röstlängd, 47 röstberättigade medlemmar var närvarande.

4                                       Mötet beslutade att årsmötet var i laga ordning utlyst.

5                                       Till justeringsmän och rösträknare valdes Rune Johansson och Harriet Wallin.

6                                       Efter föredragning av verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse beslutade mötet godkänna dessa.

7                                       Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

8                                       Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att arvoden ska vara oförändrade.

9                                       Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter.

10                                   Till ordförande för en tid av ett år valdes Per-Olof Svantesson.

11                                   Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Klara Dahlgren, Daniel Englund, Lennarth Helgesson, Britt-Marie Olsson och Ingemar Spåre. Årsmötet beslutade på valberedningens förslag att i styrelsen för en tid av 2 år ska Anna Erixon och Sebastian Hedblom vara adjungerande, detta i linje med STs riktlinjer om föryngring inom travets olika styrelser.

12                                   Till revisorer för en tid av ett år valdes Lars-Erik Aulin och Stig Kanestad. Till revisorssuppleanter för en tid av ett år valdes Maria Ottosson och Rickard Berglund.

13                                   Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes Fred Carlsson, Staffan Ottosson och Magnus Östlund. Valberedningen utser en ordförande inom gruppen.

14                                   Medlemsavgifter för 2015 beslutades vara oförändrade, 225:- för röstberättigad medlem och 100:- för familjemedlem.

15                                   Från styrelsen fanns inte några hänskjutna frågor.

16                                   En motion hade inkommit (bilaga 1) om det avtal som föreningen har med Örebrotravet. Örebrotravet har meddelat att programutskickens kostnad kommer att öka och har förslag på att föreningens medlemmar kan hämta program på Örebrotravet gratis mot uppvisande av medlemskort eller medlem betalar portokostnad och får programmet hemskickat. Enligt avtal ska föreningens medlemmar få gratisprogram. Årsmötet beslutade att styrelsen kan förhandla utefter ovannämnda förslag. Förre ordförande Lars-Åke Söderberg förklarade avtalets innebörd och att då avtalet skrevs var det andra kostnader för programutskicket. Motionen lades till handlingarna.

17                                   Claes Broberg, sportchef på Örebrotravet kom med förslag om att en kommitté skulle utses för att arbeta med Hästägardagen som infaller 10/7, Best Western Hotel ska vara medarrangör. Årsmötet valde Klara Dahlgren, Per-Olof Svantesson, Fred Carlsson från Hästägarföreningen, kommittén består också av Karin Forsgren och Claes Broberg.

Informerade om resan till Årjängs stora pris 11-12/7. Daniel Englund informerade om andelshästen, att en intresseanmälan från tränarna ska komma in i mitten av april och sedan kör vi.

Fred Carlsson tog upp frågan om banans beskaffenhet, att det ofta är stenhårt (betongbana) på eftermiddagarna, att bilparkeringen på publikplats är under all kritik framförallt vid dåligt väder och det är lika på stallbacken med hålor och vattenpölar. Anläggningspersonalen behöver en arbetsbeskrivning vad som ska göras och hur det ska utföras, efter kl 15.00 finns det ofta ingen personal tillgänglig som harvar banorna. Publikparkeringen bör stängas av så det blir ett slut på okynneskörningen där varje kväll. Årsmötet beslutade att Hästägarföreningen ska göra en skrivelse till Örebrotravet om de dåliga förhållanden som råder både för hästar och besökare, det ska vara en skrivelse som kräver ett svar.

 

Mötet avslutades med middag.

 

 

………………………………

Magnus Östlund, ordförande

 

 

………………………………

Britt-Marie Olsson, sekreterare

 

Protokollet justerat av:

 

 

 

……………………………….                       ………………………….

Rune Johansson                                             Harriet Wallin

 

Årsmöte 2013

ÅRSMÖTESPROTOKOLL ÖREBRO LÄNS TRAVHÄSTÄGARFÖRENING 2013-03-19

 

 

1                                       Till ordförande för årsmötet valdes Magnus Östlund.

2                                       Till sekreterare för årsmötet valdes Britt-Marie Olsson.

3                                       Justering av röstlängd, 49 röstberättigade medlemmar var närvarande.

4                                       Mötet beslutade att årsmötet var i laga ordning utlyst.

5                                       Dagordningen godkändes, noterades att i §10 förelåg felskrivning. Det ska var tre styrelseledamöter.

6                                       Till justeringsmän och rösträknare valdes Maria Ottosson och Sören Svensson.

7                                       Efter föredragning av verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse beslutade mötet godkänna dessa.

8                                       Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9                                       Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att arvoden ska vara oförändrade.

10                                  Val av styrelseledamöter för en tid av två år., valberedningens förslag omval av Håkan Pettersson, Fredrik Söderberg och Rein Hjalmarsson, inkom ett motföslag Kent Boberg. Efter omröstning beslutade mötet enligt valberedningens förslag omval av Håkan Pettersson, Rein Hjalmarsson och Fredrik Söderberg. Till suppleanter i styrelsen för en tid av ett år valdes Ingemar Spåre och Lennarth Helgesson.

11                                  Till ordförande för en tid av ett år valdes Per-Olof Svantesson.

12                                  Till revisorer för en tid av ett år valdes Daniel Englund och Stig Kanestad. Till revisorssuppleanter för en tid av ett år valdes Maria Ottosson och Kent Frankesjö.

13                                  Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes Kent Boberg, Kent Frankesjö och Peter Walltin. Som sammankallande valdes Kent Boberg.

14                                  Medlemsavgifter för 2014 beslutades vara oförändrade, 225:- för röstbeättigad medlem och 100:- för familjemedlem.

15                                  De nya föreningsstadgar som det extra medlemsmötet godkände, beslutade årsmötet att anta. Beslut: Nya föreningsstadgar antogs.

16                                  Från styrelsen fanns inte några hänskjutna frågor.

17                                  En motion hade inkommit (bilaga 1) om att föreningen ska mottaga en Fas3-anställd som kan åka runt till föreningens medlemmar och vara behjälplig i diverse göromål. Föreningen får 225:- i ersättning per dag. Föreningen måste ha en anställd för att få en Fas3-person. Beslut: Efter diskussion beslutade mötet att avslå motionen.

 

 

Mötet avslutades med middag.

 

 

………………………………

Magnus Östlund, ordförande

 

 

………………………………

Britt-Marie Olsson, sekreterare

 

Protokollet justerat av:

 

 

 

……………………………….                       ………………………….

Maria Ottosson                                    Sören Svensson

 

Extra medlemsmöte 2013

PROTOKOLL ÖREBRO LÄNS TRAVHÄSTÄGARFÖRENING                2013 03 19

 

Extra medlemsmöte påkallat av medlemmar på grund av misstag av styrelsen att ej bifogat dagordning i utskicket till höstmötet 2012 11 15.

Detta protokoll kommer att ersätta höstmötets protokoll.

 

1        Val av ordförande för mötet, två förslag: Magnus Östlund och Kent Boberg. Efter omröstning valdes Magnus Östlund till ordförande för mötet.

2        Till sekreterare för mötet valdes Britt-Marie Olsson.

3        Justering av röstlängd. 49 medlemmar med rösträtt var närvarande.

4        Enligt mötesdeltagarna hade mötet blivit utlyst i laga ordning.

5        Till justeringsmän och rösträknare valdes Ulla-Britt Hytter och Kent Boberg.

6        Från styrelsen förelåg förslag om nya föreningsstadgar. Dessa följer i stort de normalstadgar för Hästägarföreningar som tagits fram av RST. Mötet gick igenom punkt för punkt de föreslagna föreningsstadgarna. Från medlem fanns förslag om att en kommitté ska bildas för att ta fram nya föreningsstadgar, bilaga 1.

Beslut: Mötet beslutar anta de nya föreningsstadgarna enligt styrelsens förslag med följande förändring: § 10 Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter inklusive ordförande. Beslutet blev uppläst och förklarades av mötesdeltagarna paragrafen vara omedelbart justerad.

7        Fråga om föreningen ska fortsätta med Treåringsserien. De frågor medlem ställt angående serien, bilaga 1, besvarades av Per-Olof Svantesson som tagit fram statistik.

Beslut: Mötet beslutade att föreningen ska fortsätta med Treåringsserien under 2013.

8        Angående provlopp med anmälningslistor har detta börjat tillämpas från januari 2013 och mötet beslutade att föreningen ska arbeta för att det kommer att förbli så, under sommaren sker ett uppehåll med listor. Övriga punkter på dagordningen ströks på grund av att de ej längre var aktuella.

9        Mötet avslutades.

 

 

………………………………….      …………………………………..

Magnus Östlund, ordförande             Britt-Marie Olsson, sekreterare

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet justeras av

 

 

…………………………………       ………………………………….

Ulla-Britt Hytter                                Kent Boberg