Årsmöte 2017

RST bytte namn till Travhästägarna. Ny ordförande Anders Jonsson Romme (bor i Falun).

Horserunner.se lanseras. Travtränare ska skriva in sina prisuppgifter för att vi hästägare ska kunna jämföra priser och vad som ingår i träningsavgiften och vad som läggs till. Det går att lägga två tränare parallellt med varandra för jämförelse.

Hästägarföreningar ska aktivt arbeta med att få Travsällskapens styrelser att bli medvetna om var går prismedel som ST betalar ut varje tävlingsdag till varje bana för att betalas ut som prispengar i lopp. Det kan vara fråga om 200 000:- /tävlingsdag som inte betalas ut.

MAJ 2016 INFO FRÅN RST

Aktuell information maj 2016

Till lokalföreningarnas kontakter för vidarebefordran

Publiceras också på vår hemsida.

Hej alla travvänner!

RST:s årsmöte 2016 hölls den 28 april i Hästsportens Hus, med 32 närvarande

delegater och 7 fullmakter representerande 16 av våra lokalföreningar. Tyvärr

saknade vi representation från nio lokalföreningar, vilket gör att vi måste se över hur

förutsättningarna för våra möten ska förbättras i framtiden. Detta är en viktig uppgift

för den nu startade organisationsutredningen1 som påbörjats. Den utredningen samt

mötets tankar om hur medlen som kommer i samband med pokalåret 20182 bör

prioriteras var två frågor som avhandlades i de gruppdiskussioner som förekom under

mötet. Vi hade också tre mycket intressanta föredragningar från ATG:s VD Hasse

Skarplöth om ATG:s affärsplan och spelutveckling, ST:s informationschef Mats

Fransson om spelutredningen med utgångspunkt i Lika Villkor samt av ST:s

styrelseledamot Mats Norberg om hästägarnas momsproblematik.

Som en konsekvens av den tillsatta organisationsutredningen beslutade årsmötet, på

förslag av valberedningen, att inte tillsätta den vakanta platsen i styrelsen samt att

väja om de tre ledamöterna som stod på omval, Berit Bjuhr, Berth Ottosson, och

Richard Smith på ettårsmandat. På förslag från valberedningen valdes också

undertecknad Anders Holmqvist om som ordförande på ett år. Ett år kvar på

mandatperioden har Maj-Britt Karlsson, Mikael Melefors, Ulf Bergström och Curt-Olov

Dahl. Det betyder att alla platser i styrelsen är valbara vid årsmötet 2017.

1 Organisationsutredningen: RST:s styrelse har tidigare beslutat om en översyn av

föreningens stadgar och arbetsordning. Senare beslutade styrelsen att utöka detta till

en hel organisationsöversyn. Direktiven till utredarna ser ut som följer:

Utredningen/arbetsgruppen får i uppdrag att se över och vid behov precisera ändamål

och målsättningar för RST. Utgångspunkten är RSTs ändamålsparagraf (§2).

Utredningen skall också redovisa arbetsformer och uppgiftsfördelning mellan central

och lokal organisation. Förbundets arbetsformer, styrelsens roll, kommunikation,

representation och former för medlemsinflytande skall redovisas. Förslag till

konsekvensändringar i stadgarna av arbetsgruppens förslag liksom behov av

preciseringar, förtydligande eller förenklingar i nuvarande stadgar ingår i gruppens

uppdrag. Det är inte arbetsgruppens uppgift att föreslå prioriteringar och

ställningstagande i enskilda travpolitiska frågor.

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av Lars-Olov Pettersson (Åby)

sammankallande, Kristian Ståhl (Jägersro), Ursula Wilhelmsson (Gävle), Lars Lindh

(Romme), Magnus Johansson (Umåker) och Jan Ericsson (Färjestad). Arbetet är nu i

full gång och ett första förslag kommer att presenteras och diskuteras vid Syd- resp

Norrträffen i augusti. Därefter kommer förslaget att slutbearbetas och presenteras för

styrelsen den 30 november. Beslut i ärendet fattas av RST:s årsmöte 2017.

2. Pokalåret 2018: Efter diskussioner i den sk sportbudgetgruppen hösten 2014

presenterades målet med satsningen mot pokalåret 2018. Det innebar att genom att

tillåta ATG att satsa offensivt på nya spelprodukter under ett par år, med därigenom

lägre ökning på sportens medel under den tiden, skulle 300 nya miljoner kunna tillfalla

sporten 2018. För travsportens del 270 mkr, då travet äger 90% av ATG, galoppen

10%. Totalt skulle då tilldelningen till sporten öka med 393 mkr under perioden 2015-

2018 (63 mkr 2015, ytterligare 15 mkr 2016, ytterligare 15 mkr 2017 och ytterligare

300 mkr 2018).

Under sportbudgetgruppens förhandlingar hösten 2015 enades gruppen också om att

2/3 av travsportens ökning 2018, dvs 180 mkr, ska gå till oss aktiva.

Många har varit, och är i vissa fall fortfarande, skeptiska till att Pokalåret 2018 ska bli

verklighet. Vid vårt årsmötet presenterade Hasse Skarplöth spelutvecklingen för 2015

(+2,5% på det svenska spelet) och första kvartalet i år (+5,7%), och alla siffror pekar

på att utvecklingen går tom bättre än prognos/affärsplan. Undertecknad, som genom

mitt deltagande i sportbudgetgruppen tidigt fått del av de planerade åtgärderna för

spelutvecklingen, är också fullt övertygad om att Pokalåret verkligen blir av. Som ett

första tecken på att vi alla i sportbudgetgruppen (tre från oss aktiva, tre från banorna

och representanter för ST:s och ATG:s ledning) verkligen tror på detta är också förra

veckans beslut om 60 nya miljoner till treåringarna 2018. (Läs mer om detta på

Svensk Travsports hemsida).

Vid RST:s årsmöte fick grupperna diskutera hur vi tycker att de nya pengarna skall

prioriteras (ålderskategorier – breddtrav – vardagstrav – elittrav mm). Vid

redovisningen framkom att våra delegater ansåg att bredd/vardagstrav samt tre- och

fyraåringarna bör prioriteras. Därför kändes det helt rätt att stötta förslaget om de nya

miljonerna till treåringarna. Under hösten kommer sportbudgetgruppen att diskutera

hur resten av medlen till oss aktiva bör fördelas. Det slutliga beslutet fattas ju som

alltid av ST:s och ATG:s styrelser, men de brukar alltid ta stor hänsyn till vad

sportbudgetgruppen föreslår.

De aktivas representanter i sportbudgetgruppen har varit Anders Holmqvist RST,

Ingemar Alin ASVT och Jan Halberg TR.

3. RST:s prioriteringar: Vid vårt styrelsemöte i januari gästades vi av

ST:s ordförande Hans Ljungkvist. Han bad oss då att, när resurserna på sikt ökar

genom Pokalåret, prioritera hur resurserna bäst kan användas.

Styrelsen har diskuterat detta ingående, och prioriterar följande:

1. Prispengar minst i takt med pokalåret och på sikt 10% av ATG:s bruttoomsättning

2. Mindre kostnader /avgifter från ST och banor ska belasta hästägarna

3. Bättre demokratiprocess från ST:s sida, ex inrättande av sportkommitté

4. Bättre villkor och omhändertagande när hästägarna besöker banorna –

mjuka värden, och en del i rekryteringsprocessen

Vi fick då också löfte om att ST, som ett led i att få en överblick över de kostnader

som drabbar oss hästägare och därmed kunna göra kostnadsjämförelser, tar fram och

bekostar en hemsida. Kostnaden för framtagande och drift tas av ST medan RST

ansvarar för att hålla sidan aktuell. Vi förutsätter att denna sida kommer i funktion

under året.

3 Tidningen TRAVET: Den nya BAS-gemensamma tidningen TRAVET har nu kommit

ut med sitta andra nummer. Tidningen, som är helt reklamfinansierad, går gratis till

alla medlemmar i någon BAS-förening ute i landet. Tyvärr har medlemmar i flera av

RST:s lokalföreningar blivit utan tidning. Det beror på att dessa föreningar inte har

uppdaterat sitt medlemsregister i tid. Vi kommer att göra allt för att hjälpa till med att

få ordning på detta så att inte medlemmar ska bli utan tidningen i fortsättningen.

Med vänlig hälsning

RST:s styrelse gm ordförande Anders Holmqvist

Info 2016 02 11

Aktuell information februari -16

 

Till lokalföreningarnas kontakter för vidarebefordran.

 

Hästägarnas ekonomi och prispengarna

 

Det diskuteras mycket i pressen och på bloggar om hästägarnas ekonomi för

närvarande. Många har åsikten att ATG lägger för mycket pengar på nya idéer

och när man gör det så är det dessutom på fel saker. I den överenskommelse

som ST och ATG träffade 2015, om som vi som representerade de aktiva i

sportbudgetgruppen gav vårt stöd till, gavs ju ATG möjligheten att göra dessa

satsningar under två år för att kunna generera medel till det sk pokalåret 2018.

Vår styrelse har naturligtvis diskuterat detta flitigt och vi tror fortfarande att målet

kommer att uppnås. Om inte några satsningar gjorts, då är känslan att

bruttoomsättningen fortsatt på den sjunkande trend vi hade i några år fram till

2014. Nu har trenden vänt, förra året var uppgången 2,5% och i år förväntas den

bli upp emot 6%.

Vi känner också att vi varit framgångrika i de förhandlingar som förekom under

hösten i den sk sportbudgetgruppen. Av de nya 13,5 mkr som i år tillfaller

travsporten lyckades vi få större delen (10,5 mkr eller 78%) att utgöra prispengar,

och vi har också fått igenom att när det stora lyftet kommer 2018 så ska minst två

tredjedelar utgöras av medel till oss aktiva. De medel som tillsköts i år användes

för att kunna få bort de sk snålskalorna som infördes för några år sedan, vilket

också varit ett stort önskemål från er alla ute i landet.

Efter att årets propositioner kom ut har vi fått en hel del synpunkter på att de nya

skalorna trots allt inte är likadana som vi såg fram emot, i första hand är det

tredjepriserna som jämfört med några år tillbaka inte hängt med. En anledning är

att det numera ligger åtta priser i loppen, och de kostar ju av den totala kakan.

Alla tillgängliga prispengar är trots allt utlagda. Vi har diskuterat detta med ST:s

sportavdelning, och kommer också att arbeta vidare med att se om fördelningen

kan göras annorlunda i framtiden.

Förstapriset i lunchtravet har på många banor minskat från 25.000:- till 22.000:-.

Banorna får prisbidrag motsvarande den skala som ger 25.000:- i förstapris, men

har också fått rätten att ha bara 22.000:- i förstapris och använda de pengar som

blir över (6400:-/lopp) till en högre prisskala i andra lopp (vid stordagar mm). Det

är alltså i slutänden ett lokalt beslut. Om ni har synpunkter på detta så ta gärna

kontakt med er bana för att se vad som kan göras. Någon bana har redan

bestämt sig för att återgå till 25.000:- i förstapris, fler borde följa efter!

Utträde ur RST : Tyvärr har nu Solvalla Hästägarförening beslutat att lämna RST

från årsskiftet. Anledningen är att styrelsen för SHF inte är nöjda med den politik vi i

RST bedriver när det gäller prispengar. De framförde vid ett möte med oss dels att

vi inte ska stå bakom den överenskommelse som gett ATG mandat att under två år

satsa på spelbefrämjande åtgärder för att uppnå det sk pokalåret 2018, dels att de

prispengar som kommer loss skall satsas på de ”dyrare” unghästarna i stället för på

grundserien som nu är fallet. En annan synpunkt är att den nuvarande styrelsen

inte är representativ för det moderna hästägandet som dom själva anser sig

företräda, dvs hästägare med häst i A-träning.

Frågan om vilken politik vi ska driva har som ni vet varit uppe på såväl Norr- som

Sydträffen, och vi uppfattar att vi har stöd från de allra flesta av er lokalföreningar

när det gäller vårt agerande.

Valberedningen har fått styrelsens uppdrag att se över RST:s stadgar och

arbetsordning. På årsmötet kommer vi att lägga fram ett förslag på arbetsgång för

detta, som innebär att det kommer att diskuteras under kommande Norr- och

Sydträffar för beslut vid årsmötet 2017.

På grund av att Solvalla Hästägarförening lämnat RST har valberedningens

sammankallande Gunnie Carnestedt, som ju tillhör SHF, lämnat valberedningen.

Ny sammankallande är Lars-Olov Pettersson från Åby, och som ny ordinarie

medlem går tidigare suppleanten Lars Karlsson från Gävle in. I valberedningen

ingår också Magnus Johansson från Umeå.

Estlandsärendet: Inför vårt styrelsemöte den 20 januari mottog vi svaret på den

skrivelse angående det sk Estlandsärendet som ställdes till Svensk Travsports

styrelse i november. Svaret bifogas, vår tidigare skrivele utsänd till er den

24 januari bifogas också. Av svaret kan vi utläsa att ST inte avser att vidta några

ytterligare åtgärder i ärendet. Vi känner oss naturligtvis inte nöjda med det

beskedet, vilket vi också meddelat vid ett möte med ordförande Hans Ljungkvist.

Premiechansningen : I höstas lämnade vi också in några skrivelser angående

premiechansningen till ST:s styrelse. En viktig fråga är att vi anser att den

ersättning som betalas ut via premiechansningen ska betraktas som bonus och inte

prispengar, precis som de pengar som betalas ut i vanliga premielopp. Detta är ju

hästägarnas egna insatta pengar och skall därför gå oavkortat tillbaka till

hästägarna.

Det andra frågan handlar om att vi vill se över vilka lopp som skall ingå i

premiechansningen, samt också att den obligatoriska första insatsen till Kriteriet

och Derbyt skall tas bort, då man kan ha som mål att bara delta i

premiechansningen i andra lopp än dessa.

Vi har också kontaktat Solvalla och Jägersro med önskemål om att något av

uttagningsloppen till Kriteriet och Derbyt skall köras ute i landet, allt för att spara

såväl resekostnader för oss hästägare samt värna om miljön.

Vi jobbar vidare med alla dessa frågor.

Ny medlemstidning : Vi har slutit ett nytt avtal mellan samtliga BAS-organisationer

och Mile Media om att ge ut en gemensam tidning ”Travet” med fyra nummer per

år. Tidningen kommer att vara helt reklamfinansierad, och vi sparar nu de pengar

som vi tidigare lagt på de uppslag vi haft i Travronden. I tidningen blir det reportage

och information i artikelform, och varje BAS-förening har ett eget uppslag för

föreningsinformation i varje nummer. Tidningen kommer att skickas ut gratis till alla

medlemmar som finns registrerade i våra register, och även att försäljas ute i

affärerna. Första numret kommer i era brevlådor i slutet av mars. Tidningen

kommer också att publiceras på vår hemsida.

Årets årsmöte kommer att bli torsdagen den 28 april i Hästsportens Hus på

Solvalla. Vi kommer i år att avsätta en heldag för detta, med årsmötesförhandlingar

och framför allt god tid till att diskutera viktiga frågor för RST:s fortsatta arbete.

Närmare information kommer i mars.

Sydträffen blir i år den 4-5 augusti i Halmstad,

Norrträffen blir den 26-27 augusti på Bergsåker.

Med vänlig hälsning styrelsen gm

Anders Holmqvist

Ordförande


Svar till RST angående brevet ”Angående Estlandstransporten”

Det så kallade Estlandsärendet är för Svensk Travsports del ett avslutat kapitel.


Detta med anledning av att de inblandade som då var underställda Svensk Travsports tävlingsreglemente och övriga bestämmelser var Jan Hellstedt och ägarna till ifrågavarande hästar. Det är fastslaget att Jan Hellstedt ställt upp med sitt namn som A-tränare och att han tagit upp hästarna på sin träningslista. Det är inte visat att Hellstedt hade någon kontakt med vare sig hästar eller hästägare samt att det är fastslaget att han inte erhöll någon ekonomisk kompensation. Det brott mot ST:s regler som Hellstedt kan beslås med var att han förde felaktiga träningslistor och den enda tänkbara bestraffningen han skulle kunna dömas till är/var licensindragning. Eftersom han inte på något sätt haft något avtal, muntligt eller skriftligt, med hästägarna och därför inte haft något civilrättsligt ansvar för vare sig träning, uppstallning eller transport av hästarna skulle en licensindragning inte stå i proportion till det brott mot licensbestämmelserna han begått. Det är helt enkelt inte rimligt att dra in Hellstedts licens, som är det enda tänkbara straffet.
Att Svensk Travsport som organisation har hanterat fallet passivt från start ska inte lastas på Hellstedt.


 


Hästägarna, vilka är de som skulle kunnat tjäna på de felaktiga träningslistorna, är de som eventuellt skulle kunna ställas till svar för bedrägeriförsök gentemot ST. Att driva en sådan process mot hästägarna känns dock extremt motbjudande med tanke på de skador och förluster de lidit på grund av den fruktansvärda händelsen. Hästägarna har även vilsefört både ST och myndigheter, då de utfört hästarna till Estland utan vederbörliga exportcertifikat och andra tillstånd.

          

 


Att Ivanov erhållit licens beror på att han inte dömts, och inte ens åtalats, för något djurskyddsbrott i samband med händelsen. Sedan han erhöll sin licens i Sverige år 2012 finns det inga anmärkningar mot hans sätt att driva träningsrörelse i Sverige. Att då gå in och vidta någon bestraffningsåtgärd mot honom i detta läge finner ST inte något stöd för (av förundersökningsprotokollet framgår inte att någon begått någon brottslig handling, utan det kan vara så att det var en serie olyckliga omständigheter som ledde till hästarnas död).


 


ST:s licenskommitté har i januari 2015 inte funnit anledning att dra in någons licens och därefter har inget nytt framkommit, som föranleder någon annan bedömning.

Däremot har, med anledning av Olle Sohlbergs utredning, reglementet ändrats så tillvida att det i dag går att neka en tränare licens vid avsaknad av redbarhet, det har också införts en straffskala i licensbestämmelserna som innebär att personer underställda reglementet kan dömas till andra straff än licensindragning.

Stockholm 160111

Johan Lindberg
Generalsekreterare


 

RST nyheter april 2014

Aktuell information april-14

 

Till lokalföreningarnas kontakter för vidarebefordran.

 

Hej!

Till att börja med ett stort tack till alla delegater som deltog i årets årsmöte. Många uppfriskande diskussioner bland deltagarna och intressanta föredragningar av Hasse Skarplöth från ATG och Johan Lindberg från ST gör att vi i styrelsen känner oss taggade att med stor energi gripa oss an styrelsearbetet kommande verksamhetsår.

Här kommer en liten sammanfattning av årsmötet, protokoll utskickas inom kort:

• Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Undertecknad valdes till ordförande för ytterligare ett år. Som styrelseledamöter omvaldes Berit Bjuhr, Richard Smith och Berth Ottosson och Björn Damm nyvaldes efter Christer Häggström som avsagt sig.

• Årsmötet beslutade att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag så att medlemsavgiften beslutas för

innevarande år och som grund för antal delegater till årsmötet ligger antalet röstberättigade medlemmar i respektive förening den 31/12 året före årsmötet. Reviderade instruktioner om registeringen i medlemsregistret kommer i slutet av april.

• Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2014 skall vara 88:- per röstberättigad medlem.

• Totalt sex motioner behandlades, se vidare kommande protokoll.

• Vi informerade om det avtal som slutits med Mile Media om att ha återkommande uppslag i Travronden med information från RST. Första uppslaget fanns att läsa idag tisdag 15/4 och var i första hand ett referat från årsmötet. Detta år har vi ytterligare två uppslag, därefter fyra uppslag per år.

Artiklarna kommer också att läggas ut på hemsidan efter publiceringen i Travronden.

• Vi informerade också om att ett avtal slutits med Folksam. Avtalet ger 10% rabatt på hästförsäkringar samt ytterligare 100:- rabatt som tillfaller den lokala hästägareföreningen. Detaljer om tecknande av försäkringen kommer inom kort på hemsidan.

• Styrelsen har reviderat handlingsplanen. Efter ett telefonmöte med styrelsen onsdag 16/4 kommer vi att fylla på med styrelsens arbetsfördelning, därefter skickar vi ut den till er och den kommer också att publiceras på hemsidan.

Hälsningar från styrelsen gm

Anders Holmqvist

Ordförande

 

RST nyheter mars 2014

Aktuell information mars -14

 

Till lokalföreningarnas kontakter för vidarebefordran.

 

Hej!

Dags för lite aktuell information:

• Just nu ligger stort fokus inom Svensk Travsport på banornas uppdrag, nytt

fördelningssystem med nya incitament till banorna, startlisteprojekt /

banprogram samt förändringar i anmälningssystemet. Samtidigt fokuserar ATG

på att vända det nedåtgående spelet samt att få ordning på avtalen med

utländska spelbolag. Därför känns det bra att både ST:s tf generalsekreterare

Johan Lindberg och ATG:s VD Hasse Skarplöth kommer till vårt årsmöte den

9 april för att redogöra för detta och även svara på frågor.

• RST:s styrelse har inför ST:s fullmäktigemöte den 23 april lämnat in två

motioner, som bifogas detta brev. Den första handlar om att vi vill ha en

oberoende granskning av ST:s och ATG:s räkenskaper för att få en bild av hur

man lever upp till den kostnadseffektivitet som åläggs oss alla i den sviktande

ekonomin. I den andra motionen begär vi att spårförbehåll skall återinföras i

vardagstravet. Vi vet att ST:s sportavdelning har planer på detta men vill

försäkra oss om att det också blir verklighet.

• Som ni vet har vi ett förslag till årsmötet på ny beräkning av lokalföreningarnas

medlemsavgift till RST. Som underlag kommer att ligga de medlemmar i

lokalföreningarna som har rösträtt. För de föreningar som har systemet att

familjemedlemmar inte har rösträtt räknas alltså inte dessa in i underlaget i

fortsättningen. Som en konsekvens av det nya systemet räknas dessa inte

heller in underlaget för antalet delegater till årsmötet. Den stadgeändring som

krävs för detta föreslås att beslutas på årsmötet för att kunna gälla till nästa

fullmäktige. Preliminär avgift (beslut tas på årsmötet) är 88:- per röstberättigad

medlem.

• Efter att ha lyssnat på synpunkterna under höstmötet har styrelsen beslutat om

några förändringar inför hösten. Vi genomför inget höstmöte för hela landet

utan vill i stället lägga större tyngd på norrträffen och sydträffen. Hela styrelsen

skall närvara på båda mötena som kommer att vara rådgivande för styrelsens

arbete inför årsmötet. Båda träffarna kommer att vara under två dagar med

förhandlingar, information, samkväm på kvällen och Provinskamp/ Sydkamp.

Norrträffen blir i år lördag/söndag 30-31 augusti på Bergsåker, Sydträffen

fredag/lördag 24-25 oktober på Jägersro. I fortsättningen kommer vi från RST

att svara för alla handlingar inför och under mötet, medan vi samarbetar med

värdföreningen om kringarrangemangen.

• Vid vårt strategimöte förra veckan gick vi igenom vår handlingsplan som

fastställdes förra året. Efter uppdateringar och ändringar kommer den nya

versionen att presenteras på årsmötet. En viktig fråga är hur vi på bästa sätt kan

stödja våra lokalavdelningar. Här tar vi gärna emot synpunkter. Vi kommer gärna ut

till er på styrelse- eller medlemsmöten för att informera/diskutera. Till årsmötet

kommer vi också att färdigställa en enkät för att få en bild av hur hästägarna

behandlas på olika banor i samband med tävling. Att hästägaren skall vara en VIPgäst

på banan är en självklarhet! Vi kommer också att utarbeta en kalender till

hemsidan där alla lokalavdelningars möten, resor och andra evenemang kan

läggas ut med möjlighet att bifoga ”klickbar” information.

• I dagarna har vi slutit avtal med Folksam om erbjudande om en medlemsförsäkring

som kan tecknas från 1 april i år. Medlem i hästägareförening erhåller 10% rabatt

på hästförsäkring, och för varje medlem som tecknar försäkringen erhåller

lokalavdelningen 100:- i bonus. Vi hoppas detta an ge ett välbehövligt tillskott i

lokalavdelningarnas kassor!

• Styrelsen har beslutat att från och med nu (också efter att ha lyssnat på höstmötet)

inte ge ut någon tidning. I stället har vi förhandlat med Travronden och kommer att

ha ett informationsblad varje kvartal i den tidningen. För de som inte har

Travronden kommer informationen också att publiceras på hemsidan samt skickas

ut per mail.

• Till slut – vi hoppas alla föreningar har möjlighet att skicka representanter till

årsmötet den 9 april. Jag bifogar den preliminära dagordningen samt de motioner

som inkommit. Samtliga handlingar skickas också per post till föreningarnas

kontaktadress tisdag den 24 mars. Jag bifogar också vår årsredovisning, ett

underskrivet ex erhålls på årsmötet.

Med vänlig hälsning

Anders Holmqvist

Ordförande

 

RST strategidokument juli 2013

Under strategidagarna utarbetades bifogade strategidokument för RST.


http://www.travhastagare.se/main.php?menuId=104&articleId=319&noReturnLink=1

Senaste nytt från RST

Kommentar från RST och ASVT
Angående det senaste sparpaketet inom travet:

Som representanter för oss aktiva har vi deltagit i diskussionerna inför de båda sparpaket som beslutats av ATG detta år. Vi ser det som mycket positivt och även självklart att vi tillsammans med representanter för banorna får möjlighet att framföra våra synpunkter i den resursgrupp som ST sammankallat och som har till uppgift att ta fram beslutsunderlag. Diskussionerna i gruppen har präglats av öppenhet och förståelse för varandras synpunkter. Vi är helt medvetna om att när spelomsättningen sjunker och intäkterna därmed minskar kommer avkastningen till verksamheten att minska, och det måste vi alla ta ansvar för. I det första sparpaketet på 40 miljoner kr som genomfördes i våras bollades flera alternativ och till slut enades resursgruppen om ett förslag som också sedan togs av ATG:s styrelse. I ett sådant här läge får alla parter naturligtvis ge och ta, men i detta förslag fick vi stort gehör för att så långt som möjligt undvika besparingar i ”vardagstravet”, och i stället i första hand minska prisbudgeten i de högre doterade loppen. Förslaget lades också fram för och godkändes av samtliga BAS-föreningars styrelser. Tyvärr räckte det inte med dessa 40 miljoner, banorna sänkte också på grund av minskade grundbelopp prispengarna med ytterligare c:a 20 miljoner, vilket gjort en minskning av medel till oss aktiva på totalt 60 miljoner på årsbasis! Vi har också ställt ett tydligt krav att få redovisat de besparingar som gjorts i verksamheterna i övrigt, inom ATG (inkl kanal 75), ST, banorna och galoppsporten. Vi saknar tyvärr fortfarande en lika detaljerad redovisning av detta som finns gällande de aktivas medel, endast en del sammanfattande belopp har redovisats. Här förväntar vi oss naturligtvis en bättre redogörelse för detta. Det är viktigt för trovärdigheten ute bland alla aktiva i landet!

I diskussionerna om det sparpaket som nu beslutats var vi aktivas representanter mycket tydliga med av vi inte står bakom ett beslut om ytterligare neddragningar detta år, det räcker gott med de tidigare totalt 60 miljonerna! Vi ansåg att man skulle använda Hästsportens Fond till att klara årets nedgång.

Däremot diskuterade vi vad som kan göras nästa år, om ATG på grund av ytterligare nedgång i spelet skulle tvingas till nya beslut om besparingar. I ett sådant läge kan inte heller ”vardagstravet” skyddas, utan det blir en bredare neddragning av prispengarna. Hur allt detta skall göras blir naturligtvis hela tiden en kompromiss där det finns väldigt olika synpunkter på innehållet, allt beroende på vilken roll man har som aktiv och även var man bor. Tyvärr beslutade ATG:s styrelse ändå att genomföra besparingarna redan från den 1 augusti i år. Vi ser detta som ett mycket olyckligt beslut, därmed har medlen till oss aktiva i år minskats med totalt c:a 78 miljoner kr.

Inför nästa år aviseras neddragning med 45 travdagar samt fortsatta sparbeting gällande pris- och uppfödarpengar. I det läget är det ännu viktigare banorna och ST/ATG redovisar sina övriga åtgärder, och att detta är åtgärder som inte i förlängningen ytterligare påverkar oss aktivas medel. Det ledord som vi alla använder oss av allt oftare är ju transparens, och det känns ytterst viktigt i just denna fråga. Vi förutsätter också naturligtvis att vi blir delaktiga i processen även framgent.


Anders Holmqvist Ingemar Alin
Ordförande RST Ordförande ASVT
 

Årsmötet 10/4

Anders Holmqvist vald till ordförande, Curt-Olof Dahl in i styrelsen

 
Vid RST:s årsmöte den 10 april valdes Anders Holmqvist från Färjestads Travhästägareförening i Karlstad till ordförande. Anders har under det senaste halvåret varit tillförordnad ordförande i stället för Björn Frössevi som engagerat sig i styrelsen för Stockholms Travsällskap, men har nu alltså valts som ordinarie på posten.

Ny i styrelsen blev Curt-Olof Dahl från Sydöstra Sveriges Travhästägareförening i Kalmar. Dessutom omvaldes Maja Karlsson från Bollnäs, Mikael Melefors från Umeå och Ulf Bergström från Jägersro, samtliga på två år. Ett år kvar på sin mandatperiod i styrelsen har Richard Smith från Sundsvall, Berit Bjuhr från Mantorp och Christer Häggström från Solvalla
 

Länk till RST:s hemsida och kontaktuppgifer

Örebro Läns Hästägareförening är ansluten till RST - riksförbundet för Sveriges travhästägare!

RST:s hemsida: http://www.travhästägare.se
 Här finns nyheter av riksintresse för hästägare.

RST
Hästsportens Hus
161 89 Stockholm
Tel: 0293-10905
Fax: 08 - 627 20 08
info@rst-trav.com