Stadgar antagna 2013 03 19

STADGAR ÖREBRO LÄNS TRAVHÄSTÄGARFÖRENING

 §1

 Föreningens namn är Örebro Läns Travhästägarförening.

 §2

Styrelsen har sitt säte i Örebro. 

§ 3

Föreningens ändamål är:

-att tillvarata och verka för medlemmarnas intressen vid travtävlingar

på svenska och utländska travbanor.

 -att tillvarata och verka för medlemmarnas möjligheter till träning och

uppstallning på banan eller anläggningar knutna till banan.

 -att verka för höjandet och utbredandet av intresset för travsporten.

 -att i samarbete med travsällskapens styrelser utveckla travsportens sportsliga, tekniska  

och ekonomiska förutsättningar.

 § 4

Föreningen bör vara ansluten till Riksförbundet för Sveriges Travhästägare.

Beslut som berör föreningens anslutning till RST, skall fattas av allmänt medlemsmöte

 § 5

Varje enskild person eller familj som äger eller har andel i travhäst, direkt eller indirekt via bolag, ägnar sig åt travhästuppfödning eller visar intresse för travsporten och hästägande, kan erhålla medlemskap i föreningen genom att betala in medlemsavgiften på föreningens bankgiro.

§ 6

Föreningens styrelse skall på styrelsesammanträde besluta om uteslutning av medlem, som motarbetar föreningens ändamål eller uppträder på sådant sätt att styrelsen finner att föreningens verksamhet eller anseende skadas, eller som underlåtit att i rätt tid inbetala föreskrivna medlemsavgifter. För beslut om uteslutning av medlem fordras att minst två tredjedelar av styrelsens närvarande medlemmar röstar för uteslutning. Genom styrelsebeslut utesluten medlem äger hänskjuta frågan om uteslutning till föreningssammanträde genom skriftlig anmälan till styrelsen inom två månader från det meddelande om uteslutningen delgivits vederbörande. Medlem som uteslutits ur föreningen har med omedelbar verkan förverkat all rätt att delta i föreningens sammanträden eller besluta om dess angelägenheter.

§ 7

Medlemsavgifter fastställs på föreningens ordinarie årsmöte. OBS för nästkommande år.

 § 8

Varje medlem har vid sammanträdet en röst. Vid lika antal röster äger ordföranden utslagsröst, utom i fråga om personval, då avgörandet sker genom lottning.

 Röstning med fullmakt är inte tillåten. Röstning sker med slutna röstsedlar i personval endast då någon så begär. 

 § 9

Allmänna sammanträden är dels ordinarie årsmötet, dels extra sammanträden. Årsmötet hålls senast under april månad. Extra sammanträden hålls, då styrelsen finner så nödvändigt eller då minst 10 % av föreningens medlemmar gör skriftlig framställning om detta.

 Kallelse till allmänt sammanträde skall av styrelsen skriftligen utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före sammanträdet. När styrelsen så anser nödvändigt, kan kortare tid än 14 dagar tillämpas för kallelse till extra sammanträde.

                     

                      Vid årsmötet skall förekomma:

                      1. val av ordförande att leda dagens förhandlingar

                      2. anmälan av styrelsens val av sekreterare

                      3. justering av röstlängd

                      4. fråga om årsmötet är behörigt utlyst

                      5. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

                      6. föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser

                      7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

                      8. fastställande av arvoden

                      9. val av antal ledamöter i styrelsen, lägst 5 högst 9 ledamöter

                      10. val av ordförande i föreningen, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.             

                      11. val av ledamöter i styrelsen

                      12. val av två revisorer och två revisorssuppleanter

                      13. val av valberedning, lägst 3 ledamöter med en sammankallande

                      14. fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år

                      15. från styrelsen hänskjutna frågor

                      16. övriga frågor

 § 10

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter inklusive ordförande. Ledamöter väljs på ordinarie årssammanträde för en tid av två år. Ordförande väljs på årssammanträde på ett(1) år.

 § 11

Styrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av styrelsen är närvarande. Alla frågor inom styrelsen med undantag för i § 6 omnämnd uteslutning av medlem, avgörs genom enkel omröstning. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst utslaget. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, som vid ordförandens frånvaro träder i dennes ställe. Föreningens firma tecknas av den eller de personer styrelsen därtill utser. Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning.

 §12

Styrelsens befogenheter och skyldigheter är: att förvalta föreningens angelägenheter i överensstämmelse med dessa stadgar, att förbereda och avge utlåtanden över de frågor som ska behandlas av årssammanträdet, att kalla föreningens medlemmar till ordinarie årssammanträde. Styrelsen är dessutom skyldig att föra: medlemsförteckning med angivande av medlemmarnas namn, adress m.m., protokoll innehållande referat över vid sammanträden förda förhandlingar och skall dessa protokoll undertecknas av ordföranden och sekreteraren, kassabok. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse då ordföranden eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter kräver det. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel.

 § 13

Vid frånvaro för ordföranden leds föreningens sammanträde av vice ordföranden. Skulle även denne vara förhindrad närvara, väljs ordförande för dagen. Protokoll över föreningens sammanträden undertecknas av sekreteraren samt justeras av därtill utsedd justeringsman. Alla beslut vid sammanträde fattas genom enkel omröstning såvida icke annat överenskommits. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

 § 14

Styrelsen har att för varje räkenskapsår lämna redovisning av förvaltningens angelägenheter genom avlämnade av förvaltningsberättelse, redogörelse för föreningens ekonomiska ställning genom balansräkning samt för intäkter och kostnader under året genom resultaträkning. Redovisningshandlingarna skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter

 § 15

Ordinarie årssammanträde hålls årligen före april månads utgång. Tid och plats bestäms av styrelsen. Medlem som önskar att ett visst ärende skall behandlas på årssammanträde har att, med angivande av ärendets beskaffenhet, senast 15 mars göra skriftlig anmälan om detta till styrelsen. Kallelse till sammanträde skall utsändas till medlemmarna senast fjorton dagar före ordinarie årssammanträde. Övriga föreningssammanträden sker så ofta styrelsen anser detta önskvärt eller om minst tio procent(10 %) av föreningens medlemmar gör skriftlig framställning om detta till styrelsen med hänvisning till skrivelsen. Kallelsen skall innehålla de frågor som skall behandlas på sammanträdet.

§ 16

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.

 § 17

Valberedning, som utses av årsmötet, skall bestå av 3 ledamöter. Ordförande (sammankallande) i valberedningen utses av årsmötet. Valbar till föreningens styrelse är medlem i föreningen. Valberedningens förslag skall tillställas i så god tid att detsamma kan delges medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. Motförslag vid val skall skriftligen tillställas valberedningens ordförande senast 10 dagar före årsstämman. Sådana motförslag skall av valberedningens ordförande senast 6 dagar efter mottagandet skriftligen tillställas medlemmarna. Endast den är valbar, som uppförts på valberedningens förslag eller motförslag som inkommit inom ovan föreskriven tid.

 §18

Föreningens räkenskaper skall vara tillgängliga för granskning hos kassören senast den 15 mars efter räkenskapsårets utgång.

 § 19

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie årssammanträde två revisorer samt två suppleanter för dessa. Före mars månads utgång bör revisorerna ha verkställt sin granskning och däröver angivit berättelse till styrelsen.

 § 20

Beslut om ändring av dessa stadgar är inte giltigt med mindre än att samtliga röstberättigade medlemmar förenat sig om detta eller beslutet fattas på två på varandra följande sammanträden och det sammanträde som sist hållits biträtts med enkel majoritet.

 § 21

För upplösning av föreningen gäller också, att beslut härom ska fatta vid två på varandra

följande sammanträden, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Därtill fordras minst två

tredjedels majoritet för beslutet vid båda sammanträdena.

Skulle föreningen upplösas, ska dessförinnan beslut ha fattats angående disponering

av föreningens tillgångar. Dessa kan endast användas för ändamål som främjar travsport och/

eller travhästavel.

 

 Dessa stadgar antagna på extra medlemsmöte 2013 03 19 och årsmöte 2013 03 19.

 

 

 

.